Spring til indhold

Familievejledning

Vores familievejledning er målrettet forældre der har et barn under 18 år med en autismediagnose.

Forløbet består af en række møder, hvor forældrene mødes med vores højt specialiserede pædagogiske personale. Her får de værktøjer til at håndtere de udfordringer, de møder i deres hverdag. Det kan for eksempel handle om at løse akutte udfordringer, og om at ændre hjemmets indretning og rutiner, så hele familien får en bedre hverdag.

Det vil altid være et centralt element, at forældrene får en bedre forståelse for deres barns diagnose. Ud fra den forståelse lærer vejlederen dem strategier, de kan anvende i dagligdagen. Imellem møderne har forældrene selv ansvar for at sætte de aftalte indsatser i gang.

Vi tilbyder også søskendevejledning. Sagsbehandler kan kontakte os telefonisk for information om søskendevejledning.

NB! Vi har p.t. mange henvendelser om familievejledning. Der kan derfor være op til tre måneders ventetid på igangsættelse af et forløb. 

Information til forældre, der skal modtage familievejledning

Et familievejledningsforløb henvender sig til jer der oplever, at det er svært at få familielivet til at fungere. Måske oplever I konflikter, som I har svært ved at håndtere. Måske er der søskende, der bliver glemt eller tilsidesat, fordi I bruger jeres energi på barnet med autisme. Måske oplever I, at udfordringerne med jeres barn går ud over jeres parforhold.

I løbet af familievejledningsforløbet får I indsigt i jeres barns diagnose. Vejlederen hjælper jer med at forstå, hvorfor jeres barn handler, som det gør. Ud fra den forståelse giver vejlederen jer strategier og redskaber, der kan hjælpe med at mindske barnets frustrationer, og give en mere hensigtsmæssig adfærd.

På den måde er det målet at få jer til at trives bedre som familie.

Det kan vejledningen handle om

Familievejledningen tager udgangspunkt i de udfordringer, I oplever. Det kan for eksempel handle om:

 • Mad, kost og spisesituationer
 • Søvn
 • Rutiner i hjemmet og struktur på hverdagen
 • Søskende
 • Stress og sårbarhed – hvorfor bliver mit barn pludselig vred eller kollapser?
 • Sanseforstyrrelser

Sådan fungerer vejledningsforløbet

Forløbet består af en række møder mellem jer og en af vores vejledere. Møderne foregår uden jeres barn/børn.

Som udgangspunkt forgår møderne her hos os på Færgegaardsvej i Vordingborg, eller online. Noget andet kan dog aftales. Det vil i så fald være en aftale, vi indgår med jeres sagsbehandler.

I vil opleve, at vi ikke kommer ind og ændrer ting i jeres hjem. Vi kommer heller ikke og arbejder med jeres barn. Familievejlederen er netop det – en vejleder. De hjælper jer med at forstå jeres barn bedre. Ud fra den forståelse, præsenterer jer for nogle strategier og værktøjer, der kan hjælpe jer. Det er op til jer at gå hjem fra mødet og prøve redskaberne af i praksis.

Sådan får man et familievejledningsforløb

Det er jeres sagsbehandler hos kommunen, der bevilliger et familievejledningsforløb. Hvis I tror at I vil kunne få glæde af et forløb, kan I tage det op med dem. De kan så beslutte at bevillige en række møder – typisk 8-12.

Vi tilbyder desværre kun forløb bevilliget gennem en sagsbehandler.

Information til sagsbehandlere

Familievejledning er et tilbud til forældre til børn der er under 18 år, og som har en autismediagnose. I løbet af en afgrænset møderække vil højt specialiseret pædagogisk personale give familien en øget forståelse for autismediagnosen, og udruste dem med værktøjer til at foretage ændringer i hjemmet, løse vanskeligheder, m.m. Formålet er at opnå bedre trivsel for hele familien.

Forløbets indhold

Familievejlederen giver verbal rådgivning, vejledning og sparring i forhold til konkrete strategier til at opnå større trivsel i familiens hverdag. Det kan ske med udgangspunkt i allerede kendte udfordringer som belyses af sagsbehandler ved bestilling, eller ud fra udfordringer der bliver afdækket i løbet af vejledningsforløbet. Der vil altid blive taget udgangspunkt i de konkrete oplevelser i den enkelte familie.

Igennem samtalerne får forældrene en grundlæggende viden om autisme. Ud fra den tilegnede viden er der en forventning til at forældrene selv kan eksekvere interventionen ud fra sparring og vejledning.

Et familievejledningsforløb vil typisk berøre emner som:

 • Grundlæggende indsigt i autismediagnosen
 • Stress/sårbarhed
 • Sanseforstyrrelser
 • Struktur i hverdagen – rutiner i hjemmet
 • Søvn
 • Mad, kost og spisesituationer
 • Søskendeproblematikker.

Bevilling og bestilling af forløb

Sagsbehandler bestiller forløbet ved at udfylde og sende nedenstående skema. I skemaet angives, hvor mange timer, vejledningen består af. Vi anbefaler som minimum 10 timer til forældre, der ikke har modtaget familievejledning fra os før. Kortere forløb kan aftales som supplerende opfølgning.

På skemaet beskriver sagsbehandler de problematikker, der rører sig i familien, og som vejledningen tager udgangspunkt i. Vejlederen tager udgangspunkt i beskrivelsen i tilrettelæggelsen af de indledende møder med familien. Derfor er det væsentligt for et godt forløb, at problematikkerne er præcist og fyldestgørende beskrevet.

Hvis sagsbehandler ønsker det, kan de bede om en afsluttende status efter forløbets afslutning. Statussen indeholder en beskrivelse af forløbet, med en angivelse af, hvilke specialpædagogiske værktøjer, familien er blevet introduceret for, samt vejlederens opfattelse af, hvad familien har implementeret i løbet af forløbet.

Praktisk om møderne

Som udgangspunkt foregår møderne i vores lokaler på Færgegaardsvej 15 i Vordingborg, eller online. Et andet mødested kan aftales mellem os og sagsbehandleren, såfremt det vurderes at være relevant for vejledningsforløbet. Vi afregner kørsel til Statens høje takst.

Det indledende møde vil typisk have en varighed af omkring to timer, afhængigt af vejlederens vurdering af forældrenes behov. Efterfølgende møder varer typisk en time.

Ved afbud mindre end 24 timer før et aftalt møde, forbeholder vi os ret til at tage betaling for mødet, for så vidt afbuddet har konsekvens for vejlederen.

Se priser her. 

Hent bestillingsskemaet her.

Foldere om familievejledning

Her kan du finde to foldere om familievejledning, som du kan printe:

Hent en folder til forældre her.

Hent en folder til sagsbehandlere her.